پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

رادیولوژی

اهم فعالیت ها :                                          

1-برنامه ریزی شیفت ماهیانه پرسنلی (مسئول رادیولوژی )               

2- انجام رادیوگرافی  از مراجعین بستری و سرپایی طبق درخواست پزشکان محترم                                    

3- جمع آمار ماهیانه فعالیت های بخش و ارسال به واحد آمار                   

4- جمع آوری و تنظیم نسخ سرپائی رادیولوژی جهت ارسال به واحد درآمد    

5- تنظیم کارانه پرسنل رادیولوژی (مسئول رادیولوژی)   

6- جمع آوری فیش های درآمد رادیولوژی به صورت روزانه جهت تحویل به واحد درآمد بیمارستان             

7- وارد کردن اطلاعات نسخ در سیستم HIS