کارشناس روابط عمومی، ارتباطات

نام: مهدی

نام خانوداگی: دیرباز

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی 

سابقه: 7 سال 

پیوندها