جانشین منطقه و کارپرداز

نام: اصغر

نام خانوادگی: شریفی بهار

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی

سابقه: 14 سال

 

 

پیوندها