معرفی مسئول منطقه

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: ارغوانی بالغ

پست سازمانی: مسئول منطقه

نوع استخدام: رسمی

سابقه خدمت: 18 سال

شماره تماس: 34506555-081

پیوندها