پایگاه جاده ای لالجین

پایگاه جاده ای لالجین

 

1.اطلاعات کلی:

1ـ1.نام پایگاه: پایگاه جاده ای لالجین

1ـ2.نوع پایگاه: جاده ای

1ـ3.کدشناسائی کشوری پایگاه: 335 ـH

1ـ4.جمعیت تحت پوشش پایگاه: جمعیت شهری : 15291نفر        جمعیت روستائی:30128نفر              مجموع:45419نفر

1ـ5. مشخصات مسئول پایگاه:

* نا م ونام خانوادگی: مهدي بهاري فر            مدرک تحصیلی: كارداني فوریت های پزشکی           تاریخ انتصاب: 1394

1ـ6.سال شروع فعالیت : 1390

1ـ7.میانگین تعدادمأموریت های ماهیانه مرکز: شهری:13مورد      جاده ای:14مورد       بین مراکزدرمانی:10مورد   مجموع:37مورد

2. مشخصات جغرافیائی پایگاه :

2ـ1.آدرس وشماره تلفن : لالجین ـ بلوارآیت الله خامنه ای نرسیده به جایگاه سوخت رسانی ایثار    تلفن:08134528315

2ـ2.وضعیت ساختمان محل استقرار:

* نوع ساختمان: اداری ـ مسکونی باسازه اسکلت فلزی  و با مساحت کل 378ومساحت زیربنائی 120 مترمربع

* وضعیت مالکیت ساختمان: تملیکی

* منابع مالی احداث پایگاه : اهداء زمین پایگاه توسط شهرداری لالجین وتأمین هزینه احداث ساختمان از منابع استانی

*یک باب کانکس فلزی به مساحت 20مترمربع نیزدراختیارپایگاه می باشد

2ـ3.نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه قبلی : پایگاه مرکزی بهار بافاصله 12کیلومتر

2ـ4. نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه بعدی : پایگاه جاده ای کوریجان بافاصله 22کیلومتر

2ـ5.محورها،شهر ها،بخش هاوروستاهای تحت پوشش پایگاه باذکرفاصله:

* محدوده جغرافیائی شهروروستاهای تابعه بخش لالجین

*مأموریت های بین مراکزدرمانی درمانگاه های شماره 5 و6 لالجین

* محورلالجین ـ بهار حدفاصل خروجی لالجین تامیدان نیایش بهار(7کیلومتر)

*محورهمدان ـ علیصدر حدفاصل میدان نیایش بهارتاروستای میحمله علیا(27کیلومتر)

* محورعلیصدر ـ همدان حدفاصل میدان نیایش بهارتامیدان ینگیجه(8کیلومتر)

* محورلالجین ـ طاهرلو حدفاصل خروجی لالجین تاروستای طاهرلو (17کیلومتر)

*محورلالجین ـ کوریجان حدفاصل خروجی لالجین تا سه راهی کوریجان(20کیلومتر)

3. وضعیت نیروی انسانی پایگاه:

3ـ1.بدون چارت سازمانی مصوب

3ـ2.میانگین تعدادنیروهای شاغل درپایگاه:5 نفرتکنسین فوریت های پزشکی جهت استقراریک اکیپ آماده دونفره درهرشیفت 24ساعته)

3ـ3:وضعیت شیفت دهی وچینش پرسنل پایگاه:چینش چرخشی پرسنل درکلیه پایگاه های تابعه مرکز هرچهار ماه یکباروشیفت دهی 24ساعته وگاها 48 ساعته برحسب نیاز

3ـ4.نحوه ترددپرسنل به پایگاه: وسیله آژانس

4. وضعیت ارتباطات پایگاه:

4ـ1. دارای یک خط تلفن ثابت فعال

4ـ2. دارای یک دستگاه بی سیم مرکزی ویک دستگاه بی سیم خودروئی نصب برروی آمبولانس دراختیار

5. وضعیت لجستیک پایگاه:

* آمبولانس های فعال دراختیار: یک دستگاه آمبولانس بنزاسپرینتر باکدلجستیک کشوری 3353 ـH  بعنوان کداصلی

پیوندها